Powered by Smartsupp
Potřebujete poradit? Napište nám: info@recentia.cz
Pro objednávky volejte: +420 226 258 850 (Po-Pa 9-16)

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů v přehlednější formě ve formátu word kde stažení kliknutím zde.

Informace o zpracování osobních údajů v souladu správními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracovávaní osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

I. Základní informace

Správce: Bombex Company s.r.o., t.č. +420226258850, e-mail: info@recentia.cz (dále jen „Společnost“ nebo „správce“). Kontaktní a odpovědnou osobou na straně správce je pan/paní Michal Frieb, email info@recentia.cz

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými Správce uzavírá smlouvy, nebo další osoby, které využívají služeb správce.

Společnost není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa trvalého bydliště, adresa sídla a provozovny, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa;
 • údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se práva z vadného plnění, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je správce a subjekt údajů; ochrany majetku správce; marketingových aktivit společnosti, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb a produktů správce.

Správce zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • oprávněný zájem správce;
 • zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněný zájem společnosti je jeden ze zákonných podmínek pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas subjektu údajů se zpracováním. Za tímto účelem správce zpracovává identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek, typicky pro případné spory.

Správce nepředává osobní údaje třetím osobám mimo orgánů veřejné moci, poskytovatele platebních služeb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků, poskytovatele servisních, poštovních, přepravních služeb poskytovatelům účetních služeb a daňového poradenství. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Osobní údaje mohou pro správce zpracovávat subjekty jenž pro správce zajišťují účetnictví a daňové poradenství.

II. Další informace poskytnuté subjektu údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. Správce neprovádí zpracování automatizovaným způsobem ani při zpracování neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Jestliže subjekt údajů neposkytne identifikační, kontaktní údaje či doručovací údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů kupní smlouvu a případně poskytovat mu ze strany společnosti služby a jiná související plnění.

Práva subjektu údajů:

 1. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

 1. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné či neaktuální osobní údaje, a to vždy na základě sdělení subjektu údajů adresovaného písemně nebo emailem výše uvedené kontaktní osobě.

 1. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

 1. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 1. právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které správce zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě, již osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, které byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 1. právo odvolat souhlas:

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností správce, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním odvolání se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@recentia.cz.

 1. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 , e-mail: posta@uoou.cz, webová stránka: www.uoou.cz.

 1. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

 1. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

III. Cookies

Subjekt údajů bere na vědomí, že správce používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, jež jsou zasílány do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů, nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky recentia.cz. Soubory cookies mohou být také použity ke sledování aktivity subjektu údajů, měření sledovanosti a dalších parametrů provozu uvedených internetových stránek. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno. Při návštěvě webových stránek správce dochází k automatické identifikaci IP adresy subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek správce, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod apod.

Rychlé doručení

Expedujeme každý pracovní den

Česká firma

Jsme česká firma se skladem v Hranicích na Moravě

Vrácení zboží

Zboží můžete vrátit do 14 dnů

Garance spokojenosti

Produkty jsou ověřene zákazníky