Powered by Smartsupp
Potřebujete poradit? Napište nám: info@recentia.cz
Pro objednávky volejte: +420 226 258 850 (Po-Pa 9-16)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky v přehlednější formě ve formátu word kde stažení kliknutím zde.

Obchodní podmínky obchodní společnosti Bombex Company s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístněného na internetové stránce recentia.cz.

Adresa pro zasílání zásilek a korespondence je Rybářská 572, 753 61 Hranice 4-Drahotuše

 1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bombex Company s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím (dále jen „kupující“) na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese recentia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Některé definice

 • Kupujícím se dle obchodních podmínek rozumí fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 • Cena je finanční částka, která bude kupujícím za zboží hrazena.
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit, a to za doručení zboží včetně ceny za jeho zabalení.
 • Celková cena je součet ceny za zboží a ceny za dopravu.
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů.
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu s platným a účinným zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu.
 • Objednávka je neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření smlouvy o koupi zboží s prodávajícím.
 • Zboží je vše, co lze na e-shopu zakoupit.
 1. Uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Kupující objednává zboží distančním způsobem prostřednictvím internetového e-shopu s doménou recentia.cz.
 • Kupní smlouvy lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s kupujícím.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. V objednávkovém formuláři musí být uvedeny zejména následující údaje:
 1. informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. informace o kupní ceně a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 3. identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k tomu, aby prodávající mohl doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa
 4. v případě smlouvy na základě, které bude prodávající zboží zasílat kupujícímu pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho bude zboží dodávané (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Po podání objednávky jsou údaje uvedené v objednávce považovány prodávajícím za správné.
 • Odeslání/podání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce dále (jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Elektronickou poštou se rozumí komunikace prostřednictvím e-mailu.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, zejména elektronickou poštou.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • V některých případech umožňuje prodávající na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole „Kód kupónu“ a potvrdil tlačítkem „Použít kupón“. Pokud tak kupující učiní a sleva bude platná, zboží mu bude poskytnuto se slevou.
 1. Cena zboží a platební podmínky

 • Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 1. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží;
 2. Bankovním převodem na účet prodávajícího č. 45145123/2010, vedený u společnosti Fio Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 10 dnů;
 3. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Stripe, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: stripe.com/en-cz. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do jednoho dne.
 • Kupující uhradí kupní cenu objednávky prostřednictvím bankovního převodu (článek 4.2 bod b)) a prostřednictvím platební brání (článek 4.2 bod c)) před odesláním zboží ze strany prodávajícího.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží prodejce přizpůsobí požadavkům přepravce v závislosti na povaze a objemu objednávky.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 1. Přeprava a dodání zboží, přechod nebezpečí škody na věci

 • Zboží bude kupujícímu doručeno způsobem, který si zvolil, přičemž kupující může využít následující možnost:
 1. doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798, sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany.
 • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 • Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu platby. Předpokládaná doba dodání zboží bude kupujícímu sdělena prostřednictvím e-mailu. Doba dodání uvedená na e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 • Doba dodání u zboží skladem je do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V případě zvoleného způsobu platby prostřednictvím bankovního převodu nebo platební brány je doba dodání 30 dnů ode dne zaplacení kupní ceny kupujícím. Doba dodání u zboží, které není skladem je do 90 dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V případě zvoleného způsobu platby prostřednictvím bankovního převodu nebo platební brány je doba dodání 90 dnů ode dne zaplacení kupní ceny kupujícím. Tímto článkem nejsou vyloučena jiná ujednání mezi stranami.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího zboží kupujícímu doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se prodávající rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy toto odstoupení bude doručeno kupujícímu. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 7 dnů od doručení e-mailu.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí. V případě, nepřevzetí zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.4, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží v okamžiku, kdy měl kupující možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od tohoto okamžiku je kupující odpovědný za veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 1. Odstoupení od smlouvy (https://recentia.cz/vymena-reklamace-vraceni/)

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele
 4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud je spotřebitel porušil,
 9. dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel, jako osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 (čtrnácti) dnů:
 1. ode dne převzetí zboží,
 2. ode dne převzetí posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 3. ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
 4. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu sděleno jakýmkoli jednoznačným prohlášením (zejména využitím formuláře dle čl. 6.4 či telefonickým oznámením) ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář odstupný v těchto obchodních podmínkách. Ke stáhnutí zde https://recentia.cz/vymena-reklamace-vraceni/ Vyplněný formulář zašle kupující na adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. V případě využití vzorového formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Postačí, pokud spotřebitel zboží ve lhůtě odešle.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Účinky se vážou k okamžik toho způsobu, který nastane dříve. Zboží, prosím, vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 • Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tom, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit za podmínky, že existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v případě, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné údaje. V takových případech vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 1. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při přechodu nebezpečí (viz čl. 5.8) nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. odpovídá boží ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je zboží vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 3. je dodáno zboží s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
 4. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 5. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 6. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy,
 7. za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost; to platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 • Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytknutím vady se rozumí oznámení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě jeho sídla nebo místě podnikání či emailem na adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev vůle uplatnit práva z vadného plnění (kdy kupující vytkl vadu).
 • Po obdržení reklamace na e-mailovou adresu kupujícího potvrdí prodávající, že reklamaci obdržel, kdy ji obdržel, co je obsahem reklamace, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o stavu reklamace.
 • Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění:
 1. dodáním nové věci bez vady,
 2. nebo opravou věci.

Ledaže je způsob zvolený kupujícím nemožný nebo ve srovnáním s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud:
 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo jí neodstranil v přiměřené době přiměřeným způsobem,
 2. vada se projeví opakovaně (celkově 3. vada),
 3. vada je podstatným porušením smlouvy,
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 • Reklamace bude včetně odstranění vady vyřízená a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění práva z vadného plnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli jinak. Marným uplynutím lhůty vzniká spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat, zejména vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání.
 • O vyřízení reklamace bude prodávající informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí prodávající
 • V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen poskytnout kupujícímu odůvodnění zamítnutí reklamace prostřednictvím e-mailové komunikace.
 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Prodávající proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 • Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://recentia.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
 1. Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Veškerá písemná korespondence bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě, nebo přes kterou probíhala vzájemná komunikace.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto obchodní podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny
 • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající a současně i kupující právo od smlouvy odstoupit.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový reklamační list pro kupujícího.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rybářská 572, 753 61 Hranice 4-Drahotuše, adresa elektronické pošty info@recentia.cz, telefon +420 226 258 850.
Rychlé doručení

Expedujeme každý pracovní den

Česká firma

Jsme česká firma se skladem v Hranicích na Moravě

Vrácení zboží

Zboží můžete vrátit do 14 dnů

Garance spokojenosti

Produkty jsou ověřene zákazníky